Najnowsze artykuły

poniedziałek, 13 października 2014

Dzień Edukacji Narodowej 2014 r.

Razem wszystko jest możliwe!

Już 16 listopada odbędą się wybory samorządowe.
Wybierzemy osoby, które będą decydowały o tym co się będzie działo w naszej gminie przez 4 lata. Powierzymy im tak ważne sprawy, jak edukację naszych dzieci, ochronę zdrowia i nasze bezpieczeństwo, jednak najistotniejsze dla przyszłości Gminy Pełczyce są działania na rzecz stworzenia podstaw trwałej poprawy finansów gminnych. Dotychczasowy 24-letni(!) sposób zarządzania Gminą, uniemożliwia prawidłowe wypełnianie zadań bez obaw o utratę płynności finansowej. Wybory samorządowe warunkują nadrobienie zaniedbań w tym zakresie i zrównoważony rozwój w przyszłości. Gmina Pełczyce musi podjąć skuteczne działania przede wszystkim w zakresie realizacji dochodów własnych i ograniczenia wydatków. Wzrost dochodów własnych zależy przede wszystkim od rozwiązań systemowych, na które Rada Miejska ma decydujący wpływ. Istnieją też możliwości poprawy sytuacji finansowej po stronie wydatków. Dlatego ich racjonalizacja powinna także przynieść wymierne efekty. Można doprowadzić naszą gminę do normalności, do pełnego bezpieczeństwa, do rozwoju, do zachęcania inwestorów do stworzenia nowych i stabilnych miejsc pracy, tylko jeśli wybierzemy ludzi kompetentnych, zdeterminowanych i rozsądnych, którzy naszej Gminie chcą służyć a nie z niej skorzystać dla własnego biznesu czy kariery politycznej. 
Zadbajmy wspólnie o to, aby mieszkańcy licznie wzięli udział w wyborach i świadomie zdecydowali na kogo zagłosują!piątek, 10 października 2014

Stanowisko Sołtysa Bolewic w sprawie żółtych kartek na grobach cmentarzy komunalnych

Szanowni Mieszkańcy,
na grobach naszych cmentarzy pojawiły się naklejki koloru żółtego przyklejone przez pracowników ZGKiM w Pełczycach. Każdy w swoim zakresie może zdjąć naklejki z grobów, które obrażają pamięć naszych zmarłych i są tam bezprawnie postawione. Do kogo mają być wysyłane wezwania, do tych co tam leżą?

Od 18 grudnia 2012 roku, burmistrz Pełczyc Mirosław Kluk, jednoosobowo, bez zaciągnięcia opinii Sołtysów i Rady Sołeckiej, którzy dotychczas opiekowali się cmentarzami wiejskimi, postanowił oddać Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w trwałym zarządzie wszystkie cmentarze na terenie gminy Pełczyce (oprócz cmentarza w Płotnie, będący jeszcze własnością Lasów Państwowych i w Będargowie, będący własnością tamtejszej Parafii).
Następnie 5 kwietnia 2013 roku, uchwałą Rady Miejskiej, nałożył obowiązek uiszczenia opłat za pochówek. Według §2 uchwały Rady Miejskiej: W przypadku ponownej rezerwacji miejsc po 20 latach opłaty wnosi się za kolejne okresy 20-letnie”
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, uchwały rady miejskiej nie działają wstecz, to znaczy że:


1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie może egzekwować opłat za pochówki istniejące przed 28 maja 2013 roku, ponieważ uchwała podlegała opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodziła w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania. 

2) Opiekunowie grobów mają obowiązek uiszczenia opłat „w przypadku ponownej rezerwacji miejsc po 20 latach” licząc od dnia pochówku, bowiem w uchwale Rady Miejskiej w Pełczycach nie jest ustalony inny moment początkowy co do powstania obowiązku opłacania za pochówek. To znaczy, że opiekunowie grobów, które powstały np. w 2010r. powinni „ponownie rezerwować miejsce po 20 latach” czyli w 2030 roku i dopiero wtedy uiścić opłatę.  

3) Jeżeli w konkretnych przypadkach upłynął okres 20 letniego pochówku przewidzianego w ustawie przed dniem 28 maja 2013 r., naliczając okres początkowy w dniu 28 maja 2013 r. należy uiścić opłatę za kolejny okres 20 letni, który upłynie w tym przypadku dla wszystkich takiego rodzaju pochówków w dniu 29 maja 2033 roku.
Według obowiązującego systemu prawnego oraz utrwalonego orzecznictwa polskiego: zarządca cmentarza (ZGKiM) nie może żądać „opłaty za grób” np. za 30 lat wstecz. Nie ma ku temu podstawy prawnej. Kwestię prawa do grobu reguluje Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jedynym przepisem, który mówi o możliwości pobierania opłaty w związku z faktem posiadania grobu, jest art. 7 ust. 2 ww. ustawy.

Art. 7.
1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20.
2. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.
4. Dozwolone są umowy, przedłużające termin, przed upływem którego nie wolno użyć grobu do ponownego pochowania.
5. Niezależnie od powyższych przepisów jest wzbronione użycie do ponownego pochowania grobów, mających wartość pamiątek historycznych (ze względu na swą dawność lub osoby, które są w nich pochowane, lub zdarzenia, z którymi mają związek) albo wartość artystyczną.
6. W istniejących grobach murowanych dopuszcza się chowanie zwłok osób zmarłych w ciągu 20 lat po wydaniu decyzji o zamknięciu cmentarza. Przy zmianie przeznaczenia terenu cmentarnego przepis art. 6 ust. 4 ma zastosowanie również do zwłok pochowanych w tym dwudziestoletnim okresie”.

Z przepisu tego wynika, iż zarządca cmentarza po upływie 20 lat od pochówku może pobrać jedynie opłatę równą tej przewidzianej za pochowanie zwłok – celem prolongaty prawa do grobu na następne 20 lat. W przypadku braku uiszczenia tej opłaty grób może być użyty do ponownego chowania.
Ustawa nie przewiduje jednak roszczenia zarządcy za korzystanie z grobu za okres wsteczny. Opłata, o której mowa w art. 7, jest pobierana za okres 20 lat na przyszłość a nie wstecz.
Każda inna interpretacja po stronie Burmistrza czy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej narusza Ustawę i stanowi podstawę do roszczenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

Roszczenia, dla których Sołtys Bolewic dr. Carlo Paolicelli deklaruje wszelką pomoc prawną w czynie społecznym dla zainteresowanych mieszkańców.

Sołtys Bolewic Carlo Paolicelli, już na sesji Rady Miejskiej w Pełczycach odbytej w dniu 27 grudnia 2012 roku „poruszył sprawę cmentarzy a konkretnie wydanego zarządzenia Burmistrza w tej sprawie zarzucając p. Burmistrzowi przekroczenie kompetencji. Poinformował, że zgodnie z przepisami to Rada Miejska powinna przyjąć taki regulamin i udzielił wykładni prawnej dotyczącej Statutu Gminy Pełczyce” (PROTOKÓŁ nr XV/2012 z sesji RadyMiejskiej w Pełczycach odbytej w dniu 27 grudnia 2012 roku). Argument cmentarzy na ziemiach zachodnich jest argumentem bardzo złożonym i nie może być traktowany z lekceważeniem w celu uzyskania kolejnych dochodów dla gminy Pełczyce, która jest w fatalnym stanie finansowym spowodowanym przez brak odpowiedzialności wobec dyscypliny finansów publicznych obecnej władzy samorządowej.
Kiedy cmentarze wiejskie były w posiadaniu Sołectw i Rad Sołeckich bardzo dużo udało się zrobić we własnym zakresie. Zbudowano kaplice, wycięto drzewa zagrażające grobom, zrobiono nowe nasadzenia, skoszono trawniki (większość cmentarzy na terenie gminy Pełczyce ma założenie parkowe), rozgraniczono kwatery, zainstalowano krzyże darami mieszkańców, odnowiono bramy i furtki, przeznaczając na ten cel również część środków Funduszu Sołeckiego, itd.
Po jednoosobowej decyzji komunalizacji cmentarzy podjętej przez burmistrza Pełczyc Mirosława Kluka, każdy widzi w jakim stanie opuszczenia leżą nasze nekropolie, dlatego będziemy robić wszystko by w nowej kadencji samorządu terytorialnego, cmentarze wiejskie wróciły do Sołectw.

dr. Carlo Paolicelli
Sołtys Bolewic

niedziela, 24 sierpnia 2014

Sfałszowane wybory

Ze specjalną dedykacją dla tych którzy nie wierzą, iż podfałszowywanie wyborów jest możliwe. (Na przykład poprzez unieważnianie głosów – dostawianie drugiego krzyżyka na karcie do głosowania). I okropnie się z tej supozycji naśmiewają. Poniżej mapa Polski z naniesionymi gminami i zaznaczonym procentem podwójnych krzyżyków na kartach wyborczych.
Czyż nie wzruszające są nasze piękne Pełczyce?  


Sondaż Homo Homini dla WP (05.03.2014)

Sondaż Homo Homini dla WP (05.03.2014)
Sondaż dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 4 marca. Zrealizował go Instytut Badania Opinii Homo Homini. Badanie preferencji politycznych prowadzone jest metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI – Computer Aided Telephone Interview) na probie losowo-kwotowej stanowiącej liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu pełnoletnich mieszkańców Polski z zachowaniem rozkładów terytorialnych (dane wg GUS). Wielkość próby to przynajmniej 1067 jednostek w jednym pomiarze.

Forum Pełczyce uczestnikiem akcji Masz Głos, Masz Wybór Szkoła Liderów i Fundacji Batorego

Forum Pełczyce uczestnikiem akcji Masz Głos, Masz Wybór Szkoła Liderów i Fundacji Batorego
Dołącz do akcji i zaproś znajomych: forum.pelczyce@gmail.com
Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej. Zasady licencji: - Pełna treść licencji - Podsumowanie licencji Kontakt z redakcją: forum.pelczyce@gmail.com